نرم چوب ها PINE

نرم چوب ها اغلب از درختان سوزنی برگ مانندکاج یا صنوبر بدست می آیند. درختان کاج (PINE) فنلاند از بهترین انواع چوب های کاج درجهان هستند ، زیرا شرایط اقلیمی خاص منطقه نیمه قطبی فنلاند به گونه ای است که زمستان های بلند و تابستان های کوتاه دارد و درختان تنها دو ماه از سال فرصت رشد دارند ؛ بهعلت کوتاه بودن تابستان درختها فقط فرصت دارند به سمت آفتاب ومستقیم حرکت کنند؛ در نتیجه درختان بسیارصاف و مستقیم به طور عمودی رشدمیکنند . چوب درخت کاج (PINE) ، یکی از بهترین گزینه ها برای استفاده در نمای ساختمان، نمای داخلی، سونا همچنین محوطه های باز پس از انجام عملیات ترمووود میباشد. چوبهای PINE  این شرکت شامل موارد زیر می با شد:

  • SHP PINE
  • UTS PINE
  • UTV PINE
  • DECKING PINE