سخت چوب ها ASH

سخت چوب ها چوب های مربوطبه درختان پهن برگ هستند که مشهورترین آنها چوب ونیااش (ASH) است. این درختان در زمستان برگریز هستند و در بهار برگهای جدید آنها رشد میکند. این چوب ها دارای دانسیته (چگالی) یا فاصله مولکولی کمتری هستند و به علت نداشتن گره های مرکزی از بافت خاصی برخوردارند که بسیار زیباست. چوب زبانگنجشک یا Ash پس از انجام عملیات ترمووود بسیار مقاوم شده و برای استفاده در تمام محیط های بیرونی مناسب میباشد. بازی رنگ اینگونه، پس از روغن و یا رنگ کاری روی آن بسیار زیبا ودلربا می باشد و میتوان این زیبایی را منحصر به فرد نامید. چوب های گونه زبان گنجشک به دو شکل زیر به مشتریان عزیز عرضه میشود:

  • DECKING ASH
  • SHP ASH